RI&E, een risico-inventarisatie en -evaluatie is een verplicht middel ter bevordering van veilig en gezond werken volgens de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet. Sinds 1 januari 1994 is deze verplicht voor alle werkgevers, dus niet voor zelfstandigen zonder personeel.

De werkgever moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers, al dan niet leidend tot verzuim.

In de RI&E moet het resultaat van dit onderzoek schriftelijk worden vastgelegd. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. 

De RI&E moet bijgewerkt worden als de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie veranderen.

Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

· Aanschaf van nieuwe machines
· Nieuwe manier van werken
· Productielijn
· Uitbreiding op het dienstenpakket
· Fusie of reorganisatie
· Verbouwing of restauratie

Ook bij nieuwe wetgeving, of als de stand van de techniek veranderd is, moet de RI&E bijgewerkt worden of opnieuw uitgevoerd worden.

Onze specialisten kunnen voor u een RI&E en PvA (plan van aanpak) opstellen van TOP kwaliteit. Op deze wijze hebt u de grondbeginselen van veilig werken ook TOP geregeld. Uiteraard verzorgen wij ook graag uw calamiteitenplan.