In het Bedrijfsnoodplan legt men vast hoe men zich voorbereidt op calamiteiten en hoe met calamiteiten om te gaan. Het calamiteitenplan geeft de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteitensituaties. In het plan beschrijft men wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft bij calamiteiten en hoe afstemming met regelgeving en andere organisaties plaatsvindt. Voor de daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten kunnen calamiteitenbestrijdingsplannen opgesteld worden. Hierin staat hoe er gehandeld moet worden bij verschillende soorten calamiteiten.

Een organisatie is in Nederland wettelijk verplicht een calamiteitenplan (noodplan) te hebben volgens Artikel 2.5 lid c van de Arbeidsomstandighedenbesluit.

Om een calamiteit te voorkomen dan wel te beheersen moet men:
· Bedrijfshulpverlening aanwijzen
· Verzamelplaats aanwijzen ten behoeve van appel
· Taken en verantwoordelijkheden bij calamiteiten van de diverse leidinggevenden vastleggen
· Regelmatig instructies geven en oefeningen houden
· Duidelijk tekeningen van vluchtwegen, blusmiddelen etc. voorhanden hebben en door het gebouw bij centrale toegangspunten (deuren) per etage ophangen.

Wilt u uw bedrijfsnoodplan TOP geregeld hebben, laat het ons weten.